0

CentralPlaza Pinklao


 ชั้น 2

บริเวณทางออกลานจอดรถ ข้างร้าน Shabushi


เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 น. - 21.00 น.

ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

LocationThe Circle Ratchapruk


 ชั้น 1

บริเวณ ตรงข้าม ร้านโอ้กะจู๋ 


เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 น. - 21.00 น.

ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

Location

The Crystal SB Ratchapruk


ชั้น 1

บริเวณ ทางเดินตรงกลาง หน้าร้าน คาเฟ่บ้านหมี


เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 น. - 21.00 น.

ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 22.00 น.


 

Location
CentralPlaza WestGate


 ชั้น 3 

สาขา บริเวณบันไดเลื่อน ฝั่งร้าน MK Restaurant


เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 น. - 21.00 น.

ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

Location
CentralPlaza Westgate


 ชั้น 3 

บริเวณหน้าร้าน MK Restaurant


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 11.00 น. - 21.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

Location

CentralPlaza Salaya


 ชั้น 3

บริเวณบันไดเลื่อนโรงภาพยนตร์ ข้างร้าน Daiso


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 11.00 น. - 21.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

LocationThe Cystal SB Ratchapruk


 ชั้น 1

บริเวณโถงทางเดินกลาง


เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 น. - 21.00 น.

ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

Location

CentralPlaza Mahachi


 ชั้น 2

บริเวณบันไดเลื่อน หน้าร้าน Bar B Q Plaza


เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 11.00 น. - 21.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 21.00 น.


 

Location